"Moja święta matka, Twoja służebnica,
nigdy mnie nie opuściła. Ona urodziła
mnie w ciele do tego życia ziemskiego,
a sercem do życia wiecznego. To, kim
się stałem i w jaki sposób się stałem,
zawdzięczam mojej matce."
św.Augustyn, "Wyznania".

Pragnąc gorliwą i pokorną modlitwą wzmóc opiekę nad swoimi dorastającymi dziećmi wystawionymi na niebezpieczeństwa świata, jak również mając świadomość odpowiedzialności za dzieci przed Bogiem, wzorując się na ofiarnej miłośœci œ św.Moniki do swego syna, œ św.Augustyna, grupa rodziców, absolwentów Instytutu Duchowości Carmelitanum przy Wyższym Seminarium oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu, utworzyła wspólnotę rodziców trwających na modlitwie za swe dzieci, którą nazwała Wspólnotą św.Moniki.
W dniu 08 grudnia 2009 roku Wspólnota uzyskała błogosławieństwo ojców karmelitów dla tego dzieła.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Członkami Wspólnoty św.Moniki są rodzice i chrzestni, którzy postanowili wspierać swoje dzieci modlitwą, a także samemu głębiej zrozumieć, na czym polega szkoła rodzicielska św.Moniki.
W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadnioną proœbę konkretnego członka Wspólnoty i po uzgodnieniu z duchowym opiekunem Wspólnoty, modlitwą całej Wspólnoty mogą zostać objęte inne dzieci, pozbawione opieki duchowej.
2. Wspólnota skupia rodziców, o których mowa w pkt.1, z terytorium całej Rzeczypospolitej.
3.Wspólnota posiada duchowego opiekuna, kapłana-ojca karmelitę, który reprezentuje Wspólnotę przed władzami klasztoru i Prowincji, i używa tytułu "ojciec".
4. Wspólnota istnieje przy Sanktuarium œw. Józefa, przy klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu i jest zależna organizacyjnie od władz klasztoru.
5. Stałe spotkania Wspólnoty na adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w Sanktuarium św. Józefa, kośœciele oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu, ul. Działowa 25.
6. Dodatkowe spotkania Wspólnoty w celu wysłuchania tematycznych wykładów lub skorzystania z porad specjalistów, wspólnota może zlecić osobom z zewnątrz, po uzgodnieniu z duchowym opiekunem Wspólnoty i władzami klasztoru.
7. Podczas dodatkowych spotkań członkowie Wspólnoty korzystają z pomieszczeń klasztoru, po uprzednim uzgodnieniu z duchowym opiekunem Wspólnoty i władzami klasztoru.
8. Wspólnota wybiera z spoœród swoich członków czterech przedstawicieli, którzy tworzą Radę Wspólnoty i nazywają się "odpowiedzialni". W skład Rady wchodzi także kierownik duchowy wspólnoty jako główny odpowiedzialny. Zakres obowiązków dla każdego odpowiedzialnego Rada ustala wspólnie.
9.Wspólnota zamierza prowadzić stronę internetową o charakterze informacyjnym.

Rozdział II
Zobowiązania i zalecenia dla członków Wspólnoty.
1. Członkiem Wspólnoty zostaje się po złożeniu Bogu, przed kapłanem-ojcem karmelitą, przyrzeczenia wypełnienia zobowiązań modlitewnych.
2 .Z chwilą przystąpienia do Wspólnoty rodzice podają imiona dzieci, za które będą się modlić, w celu wpisania ich do specjalnej Księgi Imion, która spoczywa na ołtarzu podczas comiesięcznej, wspólnotowej Eucharystii.
3 .Cele wymienione w rozdz. I pkt. 1 Wspólnota realizuje poprzez:
  A. Wypełnienie zobowiązań modlitewnych w intencji dzieci, objętych przyrzeczeniem, czyli:
    codzienną modlitwę na różańcu św.(jedna dziesiąta tajemnicy z danego dnia),
    cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu (co najmniej 15 min.)
    comiesięczne uczestnictwo we wspólnotowej: Mszy św.i adorację Najświętszego Sakramentu (przed Mszą św.).
  B. Korzystanie z propozycji programu formacyjnego Wspólnoty na dany rok, czyli:
    indywidualnego odprawiania Nowenny do św.Moniki,
    uczestnictwa w corocznych "dniach skupienia"organizowanych w czasie liturgicznego wspomnienia św.Moniki i św.Augustyna,
    uczestnictwa w tematycznych wykładach , koncertach, świątecznych spotkaniach, celebracji kolejnych rocznic powstania Wspólnoty,
    indywidualnej lektury duchowej, w tym szczególnie "Wyznań" św. Augustyna,
    korzystania ze wsparcia Wspólnoty w momentach trudności duchowych,
    korzystania z możliwoœci indywidualnych rozmów z kapłanem-psychologiem, ojcem karmelitą.
4. Na sfinansowanie dodatkowych spotkań oraz wykładów osób zaproszonych z zewnątrz , członkowie Wspólnoty zbierają dobrowolne ofiary między sobą. Mogą także skorzystać z ewentualnych darowizn od osób spoza Wspólnoty (na pokrycie tych wydatków).
5. Członkowie Wspólnoty zobowiązani są do podania swoich personaliów i określenia sposobu kontaktu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
1. Członkostwo we Wspólnocie ustaje z chwilą śmierci rodzica.
2. Zmiany w Regulaminie mogą być proponowane przez kierownika duchowego Wspólnoty lub przez członka Wspólnoty. Jako obowiązujące muszą być przyjęte przez większość członków.

2016